Η Κλειδού διαθέτει την τυπική χλωρίδα και πανίδα των νήσων του Αιγαίου, χωρίς να έχει μέχρι στιγμής εντοπιστεί και ταυτοποιηθεί κάποιο σπάνιο ή γηγενές είδος. Παρόλα αυτά διαθέτει ένα ικανοποιητικό αριθμό ειδών τα οποία παρουσιάζονται στην συνέχεια.